JAVNI POZIV 73SUB-sNESOB19

Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe


1. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanomzanove naložbe v gradnjoali nakupskoraj nič-energijskih noviheno-ali dvostanovanjskih stavb, za celovito obnovo starejšiheno-ali dvostanovanjskih stavbin za nakup stanovanj v novih ali obnovljenih skoraj nič-energijskih tri-in večstanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije(v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

Obvestilo o zaključku Javnega poziva 41SUB-OBPO16

V Uradnem listu, izdanem dne 31.5.2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlil, da je Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 54/16, 53/18 in 30/19), zaključen.

Najcenejša električna energija Oktober I

Klub temu, da pir nas ni tako veliko ponudnikov električne energije, pa je njihova ponudba zelo raznolika. Od takih, ki ponujajo samo nekaj različnih paketov, do takih, ki ponujajo tudi več kot 10 različnih paketov električne energije. namesto vas smo naredili raziskavo trga in naredili preprost pregled nat trenutno ponudbe elektrike pri nas.

 

Petrol_logo.jpg

Petrol d.d. - Ponudba električne energije

Primerjava stroškov ogrevanja glede na vrsto energenta

Primerjava stroškov ogrevanja glede na vrsto energenta

Ne primerjajmo jabolk in hrušk
Da bi lahko med seboj primerjali različne sisteme ogrevanja, moramo cene preračunati na vsem skupno enoto energije – kilovatno uro (kWh). Pri tem upoštevamo zelo pomemben in znan podatek – kurilno vrednost posameznega energenta. Ta nam pove, kolikšna je količina energije v kWh v merski enoti energenta, ki je za vsak energent različna.

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije za podjetja

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št.112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4.