KONCESIJSKI AKT o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen (vsebina akta)

(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica, v eni izmed oblik javnozasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).

Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lo- kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 19.

Cene električne energije APRIL 2021

Pregled cen električne energije

Tudi tokrat smo za vas pripravili mesečni pregled cen električne energije pri različnih ponudnikih. S ceno 0,05799 €/kWh za Visoko tarifo je trenutno najugodnejši ponudnik E3 s paketom E3 Udobni.

Tudi najnižjo ceno za Nizko tarifo najdemo pri ponudniku E3 in 0,01009 pri paketu E3 napredni. Pri temu paketu pa najdemo tudi najvišjo ceno za visoko tarifo in sicer 0,10151 €/kWh.

Če je razmerje pri porabi med VT in MT približno 1:1 je kot najugodnejši ponudnik Gen-i.

Najcenejša električna energija Oktober I

Klub temu, da pir nas ni tako veliko ponudnikov električne energije, pa je njihova ponudba zelo raznolika. Od takih, ki ponujajo samo nekaj različnih paketov, do takih, ki ponujajo tudi več kot 10 različnih paketov električne energije. namesto vas smo naredili raziskavo trga in naredili preprost pregled nat trenutno ponudbe elektrike pri nas.

 

Petrol_logo.jpg

Petrol d.d. - Ponudba električne energije

Primerjava stroškov ogrevanja glede na vrsto energenta

Primerjava stroškov ogrevanja glede na vrsto energenta

Ne primerjajmo jabolk in hrušk
Da bi lahko med seboj primerjali različne sisteme ogrevanja, moramo cene preračunati na vsem skupno enoto energije – kilovatno uro (kWh). Pri tem upoštevamo zelo pomemben in znan podatek – kurilno vrednost posameznega energenta. Ta nam pove, kolikšna je količina energije v kWh v merski enoti energenta, ki je za vsak energent različna.