Dovoljenja za vrtino

Po tem, ko že vemo, da imamo na parceli možnosti izkoriščanja podtalnice, moramo preveriti, katera dovoljenja potrebujemo za izvedbo. Mogoče koga omemba dokumentacije odvrne od investicije, vendar je pridobivanje ustreznih dovoljenj relativno enostavno in je pravzaprav predvsem formalnost.

Pridobivanje dovoljenj za izvedbo rudarskih del oz. za izvedbo vrtine ali vodnjaka lahko razdelimo na dva sklopa.

Pred izvedbo rudarskih (vrtalskih) del
V določenih primerih moramo, preden začnemo izvajati rudarska dela, pridobiti Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda.
Dovoljenja za raziskave nam ni treba pridobiti za raziskave podzemnih voda, ki se izvajajo največ do globine 30 metrov izven varovanega ali ogroženega območja (VVO. I.-III.).
Pri vrtinah, ki se nahajajo na VVO I. ali VVO II. Je poleg Strokovnih osnov potrebno vlogi za raziskave priložiti tudi mnenje izvajalca javne vodooskrbe, soglasje regionalne ARSO ali izdelati analizo tveganja, odvisno od zahtev, ki nam jih določi ARSO.
Kadar nam hidrogeolog oceni, da bo vrtina globoka med nad 30 m in manj kot 50 metrov, moramo pridobiti Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda. Za vrtine, globje od 50 metrov, pa še ustrezno tehnično dokumentacijo, ki ustreza Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Priloga I. točka št. 32;  Ur.l.št. 18/13). Vrtine nad 50 metrov so namreč uvrščene med zahtevne objekte.

Po končanih vrtalskih delih
Črpalno – nalivalni preizkus
Po tem, ko zaključimo z vrtanjem vrtine, moramo narediti črpalno-nalivalni preizkus. Rezultati črpalnega preizkusa nam bodo povedali, kakšno količino vode lahko črpamo iz vrtine.
Na podlagi črpanega preizkusa se potem naredi še Hidrogološko poročilo, ki ga moramo priložiti Dovoljenju za rabo vode.
Vodno dovoljenje (dovoljenje za rabo vode oz. vodna pravica)
Po tem, ko imamo pripravljeno vso dokumentacijo, na Agencijo RS za okolje (ARSO) vložimo vlogo za Dovoljenje za rabo vode za pridobivanje toplote. Vlogi, ki jo najdemo na spletni strani ARSO priložimo še hidrogeološko poročilo.
V teoriji bi skladno z Uredbo o vodnih povračilih za pridobivanje toplote iz podtalnice morali letno plačevati tudi vodno povračilo za rabo vode za pridobivanje toplote v znesku 0,974 € na MWh energije. Pri podzemni (navadni) vodi se za preračun iz m3 v MWh uporablja formula E (energija v MWh/leto) = Q (dovoljena količina rabe vode iz vodnega dovoljenja v m3/leto) x 0,004644 (ob predpostavki, da je ΔT=4°C). Če je odmera vodnega povračila manjša od 4 eurov, agencija zavezanca oprosti plačila vodnega povračila.