Toplotne črpalke voda-voda

Toplotna črpalka “voda – voda” potrebuje za svoje delovanje konstanten pretok vode. Potreben pretok vode je odvisen od toplotne moči in temperaturne razlike med vstopno in izstopno vodo.Toplotna črpalka se namesti v kotlovnico, kjer se poveže z ogrevalnim sistemom, poleg objekta samega pa je mogoče ogrevati tudi sanitarno vodo. Ta sistem zagotavlja največ energije po najnižji ceni.
Večje kot so toplotne/hladilne potrebe objekta, večji pretok vode mora zagotoviti potopna črpalka. Za pokritje toplotnih potreb objekta 10 kW je v času delovanja ogrevalnega sistema potrebno črpati približno 0,5 l/s oziroma je v povprečju potrebno 0,2 m3/h vode za 1 kW toplote.

Pri ogrevanju objekta s toplotno črpalko voda/voda se zmanjšajo stroški ogrevanja za približno 50 do 60%.Te črpalke so praviloma večjih moči, od 8 do 40 kW. Ker moramo računati na porabo električne energije tudi za potopno črpalko,

Vodni viri:

  • podtalna voda
  • površinska tekoča voda (reke, potoki, …)
  • površinska stoječa voda (jezera, zajetja, …)
  • energija morja ali
  • odpadne tehnološke vode.

Raba podtalnice za ogrevanje s toplotno črpalko tipa voda/voda

Temperatura podzemnih voda niha med 5 in 15°C skozi vso leto, prav zato je podtalnica idealen vir za ogrevanje s toplotno črpalko voda-voda.

Nihanje temperature podtalnice je tekom leta minimalno zato je raba podtalnice najbolj uporabljen način izkoriščanja energije vode. V povprečju ima podtalnica celoletno konstantno temperaturo od 8-12 °C. Podtalnica nam nudi najboljše pogoje za delovanje, saj ima od vseh virov najvišjo temperaturo, kar posledično prinaša tudi višja grelna števila in nižje stroške delovanja. Praviloma je izkoriščanje podtalnice gospodarno, če njena temperatura ni nižja od +6 °C.

Potrebna dovoljenja, ki ju izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje (po Zakonu o vodah, Uradni list RS, št. 67/2002):

  • Pred vrtanjem – Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda*
  • Po vrtanju – Vodno dovoljenje za rabo vode

V primeru načrtovane vrtine globlje kot 30 m tudi dovoljenje za izvajanje rudarskih del, ki ga izdaja Ministrstvo za gospodarstvo (po Zakonu o rudarstvu, Uradni list RS, št. 98/04)

Izvedba vrtin

Da lahko koristim podtalnico, moramo ob zgradbi izvrtati v zemljo dve vrtini (zadostuje tudi opuščeni vodnjak) za črpanje in vračanje podtalnice.
Če želimo izkoriščati toploto podtalnice, moramo obvezno zgraditi dva vodnjaka. Globina vodnjaka za družinsko hišo je ponavadi približno 10 – 20 m. Iz prvega, sesalnega, iz katerega vodo na površje črpa potopna črpalka. Preko potopne črpalke se sesa iz sesalnega vodnjaka podtalnica, ki se vodi preko uparjalnika toplotne črpalke in pri tem ohladi za 4 -5 °C.