Ukrep R

Ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo investicije v opremo ali napravo v okviru poslovnega procesa ali v nadgradnjo poslovnega procesa, katere učinek je tudi manjša raba energije na enoto proizvoda. Prihranki energije se morajo izkazati z energetskim pregledom izvedenim v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16).

Upravičeni stroški vključujejo zamenjavo tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije dosega najmanj 50 %.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

  • nakup tehnoloških linij, strojev in naprav ter njihova montaža in zagon.

Obvezne priloge k vlogi:

  • predračune izvajalcev naložbe s popisom opreme in storitev študija, ki vključuje pregled začetnega stanja, predvidene ukrepe ter cilje in rabe energije.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • poročilo o učinkih investicije.