Ukrep P

Uvedba sistema upravljanja z energijo

Pravica do spodbude se dodeli za uvedbo računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za uvedbo standarda SIST EN ISO 50001. Sistem upravljanja z energijo mora z vgrajeno programsko in strojno opremo omogočiti merjenje, nadzor, spremljanje in upravljanje z energijo.
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi študije, iz katere mora biti razvidna poraba električne energije v kWh/leto in poraba goriva v kWh/leto in sicer v zadnjem letu pred uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

  • nakup programske opreme in orodij;
  • nakup merilnih in regulacijskih sistemov in naprav;
  • montažo oziroma namestitev in zagon sistemov.

Obvezne priloge k vlogi:

  • predračun izvajalca za izvedbo naložbe računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za uvedbo standarda SIST EN ISO 50001, izdelan na podlagi študije;
  • študija, ki vključuje začetni pregled energetskih vidikov s strani zunanjega presojevalca in vključuje cilje in vizijo glede rabe energije, ukrepe varčevanja z energijo, merjenje, poročanje in dokumentiranje rabe energije.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • poročilo o izvajanju in delovanju sistema upravljanja z energijo.