Ukrep G

Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja

Pravica do finančne spodbude se dodeli za zamenjavo toplotne postaje za ogrevanje in/ali zamenjavo oziroma prenovo toplotne postaje za pripravo tople vode ali za vgradnjo toplotne postaje za ogrevanje z ali brez priprave tople vode za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja za ogrevanje mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Nova toplotna postaja ali celovita prenova stare toplotne postaje za pripravo tople vode mora obsegati prenosnik toplote, regulacijsko opremo za pripravo tople vode, regulacijsko opremo, ki omogoča daljinsko upravljanje in povezavo z merilnikom toplote, merilnik toplote z možnostjo odčitavanja podatkov in prenosom podatkovna krmilnik po ustrezni povezavi, energetsko učinkovite črpalke, toplotno izolacijo cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji ter vzpostavitev sistema za optimizirano delovanje.
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in dimenzionirana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih toplotnih potreb stavbe ter izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo toplotne postaje z ali brez priprave tople vode z vsemi pripadajočimi inštalacijami ter ustrezno krmilno in varovalno opremo;
 • odstranitev obstoječe ogrevalne naprave ali toplotne postaje za ogrevanje in/ali toplotne postaje za pripravo tople vode ter ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
 • vgradnjo merilnih prog v posameznih objektih, priključenih na skupno napravo;
 • izgradnjo priključnega vročevoda na obstoječe distribucijsko omrežje v primeru, če bo vlagatelj investitor in tudi lastnik zgrajenega vročevoda in bo izdelan projekt za izvedbo;
 • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
 • Upravičeni stroški ne vključujejo elementov sekundarnega razvoda (centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema) in ogreval ter ureditev ali izgradnjo novega prostora za toplotno postajo.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca, izdelan na osnovi projektantskega popisa projekta za izvedbo;
 • projekt za izvedbo, potrjen s strani dobavitelja daljinske toplote;
 • projekt za izvedbo izgradnje priključnega vročevoda na obstoječe distribucijsko omrežje, če bo predmet naložbe;
 • fotografija prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje z označeno lokacijo namestitve toplotne postaje, oziroma fotografija toplotne postaje, ki bo zamenjana, in fotografija prostora, kamor bo nameščena nova toplotna postaja, z označeno lokacije namestitve toplotne postaje.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje;
 • fotografije vgrajene nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode.