JAVNI POZIV 69SUB-SOCOB19

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

1.PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije(v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).


Na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Namen javnega poziva je z zamenjavo starih kurilnih naprav zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka ter povečati rabo obnovljivih virov energije in energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah.
Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri čemer nastajajo emisije v zrak. Med kurilne naprave ne sodijo električne ogrevalne naprave, kot npr. električni grelniki ali toplotna črpalka.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za nove naložbe, ki se bodo začele izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu. Kurilna naprava pred oddajo vloge ne sme biti kupljena.


Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavostare  kurilne  naprave  v stanovanjskih stavbah z:
A -novokurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja, ali
B -novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

Nove kurilne naprave morajo ustrezati naslednjim kriterijem:
A -nova kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe(v nadaljnjem besedilu: kotel na lesno biomaso):

-Kotel na lesno biomaso kupljen do 31. 12. 2019 skladen z veljavnoUredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18) mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5 pri računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih. Kotel z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik ogrevalne vode (v nadaljnjem besedilu: hranilnik) s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, hranilnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kotla. Kotel z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) mora imeti prigrajen hranilnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kotla. Ne glede na zgornje navedbe se lahko namesto hranilnika uporablja tudi drugačen hranilnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote. Hranilnika ni potrebno prigraditi kotlu z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči, če kotel dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami te alineje tudi pri najmanjši nastavljivi moči kotla (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo;ali

-Kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljskoprimerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) pa mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo 20 kW ali manj sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorovni manjša od 75 %, pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo več kot 20 kW sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorovni manjša od 77 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 40 mg/m3za kotle s samodejnim polnjenjem in 60 mg/m3za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 500 mg/m3za kotle s samodejnim polnjenjem in 700 mg/m3za kotle z ročnim polnjenjem,sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3za vse kotle na lesno biomasopri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.


B -nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora v katerega je postavljena, mora biti skladna z veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav in mora izpolnjevati naslednje zahteve pri računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih:
-grelnik prostorov z ravnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 73 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13240;
-grelnik prostorov s polnilnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13240;
-naprava na lesno biomaso, ki počasi oddaja toploto mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 15250/A1;
-kaminski vložek (z zaprtim obratovalnim načinom) mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13229/A1;
-vložek lončene peči z ravnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 80 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3,določene po standardu SIST EN 13229/A1;
-vložek lončene peči s polnilnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 80 %, vrednost emisij celotnega prahu mora bitimanjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3,določene po standardu SIST EN 13229/A1;
-štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1500 mg/m3, določene po standardu SIST EN 12815;
-grelni štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje  toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1500 mg/m3, določene po standardu SIST EN 12815;
-peletna peč brez vodnega izmenjevalnika mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 85 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 30 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785;
-peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785.

2.VIR IN VIŠINA SREDSTEV, VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE TER PRIZNANI STROŠKI NALOŽBE

a)vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 1.000.000,00 EUR.

b)višina nepovratne finančne spodbude
A -novi kotel na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanjaVišina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: -8.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na polena, sekance in kombinirano kurjavo);-6.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na pelete).
B -nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: -4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) in
-2.000 EUR za vse ostale enosobne kurilne naprave.

c)priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo:
-nakup in vgradnjo enega kotla ali ene enosobne kurilne naprave v enostanovanjski stavbi oziroma enega kotla ali ene enosobne kurilne naprave v posameznem stanovanju dvo-, tri-in večstanovanjske stavbe;
-odstranitev stare kurilne naprave;
-predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovodzraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo dimnika oziroma po potrebi izgradnjo novega dimnika;
-nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev;
-obnovo ali izvedbo ogrevalnega sistema;
-ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

3.UPRAVIČENE OSEBE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki bo investitor v naložbo in:
-ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
-je v času oddaje vloge upravičena do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
-je:
•lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno-ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri-ali večstanovanjski stavbi ali pa je lastnik, solastnik ali etažni lastnik stavbe ali stanovanja član gospodinjstva, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, oziroma
•najemnik eno-ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri-ali večstanovanjski stavbi, katerelastnik, solastnik ali etažni lastnikje občina ali Republika Slovenijaali pa je najemnikčlan gospodinjstva, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Vlagatelj ima prijavljeno stalno prebivališče ali ima dovoljenje za stalno bivanje na naslovu, kjer bo izvedena naložba. Občina ali Republika Slovenija se zaveže, da v roku treh (3) let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote.

4.DODATNE ZAHTEVE IN POGOJI

a)predmet nepovratne finančne spodbude je samo nova naložba, ki bo izvedena po dokončni odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude
Nova naložba je naložba v eno-ali dvostanovanjski stavbi ali v posamezni stanovanjski enoti tri-in večstanovanjske stavbe, ki se bo začela izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu. Kotel oziroma enosobna kurilna naprava pred oddajo vloge ne sme biti kupljena.
b)pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje obvezne priloge:
-kopijo odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma kopijo odločbe o priznanj upravice dovarstvenega dodatka;
-v primeru, da je vlagatelj najemnik stanovanja ali stavbe, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnikje občina ali Republika Slovenija,izjavo občine ali Republike Slovenije na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,da v roku treh (3) let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote;
-kopijo gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 –popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ), če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,
OZIROMA
pisno izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska.V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju tri-in večstanovanjske stavbe dokumentacije iz te alineje ni potrebno priložiti;
-predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, ki vključuje popis del, vrsto, točen tip in proizvajalca kurilne naprave ter točen tip in proizvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
-fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana;
-fotografijo prostora, kamor bo vgrajen novi kotel oziroma enosobna kurilna naprava na lesno biomaso in fotografijo prostora, kamor bo vgrajen hranilnik, z označeno lokacijo namestitve oziroma fotografijo vgrajenega hranilnika in dokumentacijo, iz katere bo razviden njegov volumen, če je ta že vgrajen (npr. fotografijo napisne tablice, račun za nakup);
-za kotel na lesno biomaso izjavo o skladnosti in merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN303-5:2012, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost kotla na lesno biomaso za kotle kupljene do 31. 12. 2019,oziroma ustrezno podatkovno dokumentacijo, skladno z zahtevami UredbeKomisije (EU) 2015/1189, če kotel na lesno biomasoni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
-za peletno peč merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 14785, izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjembesedilu:Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom, če ta ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
-za enosobno kurilno napravo izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost enosobne kurilne neprave.

c)izvedba naložbe skladno z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
Stanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjano z vpogledom v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude, oziroma na podlagi pisne izjave vlagatelja, podpisane pod kazensko in materialno odgovornostjo, s katero vlagatelj izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska.

V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.

d)prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav ali opreme.

e)izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon kotla oziromaenosobne kurilne naprave, ki je predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo.
f)prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajeneganovegakotla oziromaenosobne kurilne naprave, za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 (tri) leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g)prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za predmetno naložbo že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je za naložbo, ki je predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu in je naložba že zaključena,za izvedbo te naložbe ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h)prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude na območjih, kjer je določen prednostni način ogrevanja
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kotla ali enosobne kurilne naprave na lesno biomaso na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na temobmočju drug prednostni način ogrevanja.

5.PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelj natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelj brezplačno prejme po pošti, če jo naroči pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki, lahko pa zanjo zaprosi tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Za informacije o javnem pozivu lahko vlagatelj pokliče na telefonsko številko 01 241 48 20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

6.BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi.

Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki 080 1669.

7.ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

8.POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –ZUUJFO, 84/15 –ZZelP-J, 32/16in 30/18 –ZKZaš) ne plačuje.

Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.

9.POGOJI ZA IZPLAČILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

a)sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila upravičeni osebi dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.

b)rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je devet (9) mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključeknaložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni. Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.

c)predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v dveh (2) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
-pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagatelja;
-kopijo računa izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, navedbo vrste, točnega tipa in proizvajalca kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso ter točnega tipa in proizvajalca hranilnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
-dokazilo o plačilu razlike med odobreno nepovratno finančno spodbudo in vrednostjo celotnega računa iz prejšnje alineje, če je znesek računa višji od odobrene nepovratne finančne spodbude oziroma dokazilo o plačilu računa, v primeru, da je ta v celoti poravnan;
-fotografije vgrajenega novega kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso in hranilnika, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
-fotografijo napisne tablice z znakom CE v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10), pritrjene na kotlu skladnem z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189oziroma za vse ostale kurilne naprave fotografijo napisne tablice proizvajalca, ki je pritrjena na kurilni napravi;
-fotografijo odstranjene stare kurilne naprave.
 

d)izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun izvajalca naložbe oziroma na bančni račun prejemnika spodbude, v primeru, da je račun že poravnan. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

10.NADZOR

Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 (treh) let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad