Ukrep S

Naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Pravica do spodbude se dodeli za naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote (v nadaljnjem besedilu: SPTE), ki niso upravičene do podpor države po Uredbi o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16). Proizvodne naprave SPTE, ki so upravičene do spodbud po tem pozivu, morajo temeljiti na eni izmed naslednjih tehnologij:
a. plinska turbina s kombiniranim ciklom z rekuperacijo toplote,
b. protitlačna parna turbina,
c. odjemno kondenzacijska parna turbina,
d. plinska turbina z rekuperacijo toplote,
e. motor z notranjim zgorevanjem z rekuperacijo odpadne toplote,
f. mikroturbine z rekuperacijo odpadne toplote,
g. Stirlingov motor,
h. gorivna celica,
i. parni motor,
j. turbina z organskim Rankinovim ciklom,
k. druga vrsta tehnologije ali njihova kombinacija, ki se uporablja za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Proizvodne naprave SPTE, ki proizvajajo električno energijo iz pogonskih biogoriv ali drugih tekočih biogoriv, pridobljenih iz biomase, niso upravičene do spodbud.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • vse stroške v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč; stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav, postavitev strojnice ter zalogovnika, stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve spodbude. Med priznane stroške ne sodijo stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo naprave za SPTE;
 • podatke proizvajalca o napravi, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave;
 • soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine oziroma stavbe,
 • kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo z označeno lokacijo namestitve naprave.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem
 • naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ipd.;
 • kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1);
 • kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);
 • fotografije SPTE naprave.