Ukrep O

Vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo starih neučinkovitih elektromotorjev z novimi energijsko učinkovitimi elektromotorji in/ali za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov pri obstoječih elektromotornih sistemih, kot so npr. črpalke, ventilatorji, zračni kompresorji, transportni sistemi, hladilni kompresorji, zamrzovalna tehnika.

Predmet finančne pomoči so lahko le novi elektromotorji standardnega EU razreda IE3 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev (UL L št. 191 z dne 23. 7. 2009, str. 26) oziroma razreda IE2 s spremenljivo hitrostjo.

Ustreznost naprav bo preverjana na podlagi podatkovnega lista z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali na podlagi drugih prilog, ki izkazujejo ustreznost naprave.
Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi energetskega pregleda elektromotornih sistemov ali predinvesticijske študije.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • odstranitev elektromotorjev, ki se zamenjujejo;
 • nakup in vgradnjo novih elektromotorjev;
 • nakup in vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone;
 • nakup in vgradnjo novih črpalk, ventilatorjev in kompresorjev, če so potrebni zamenjave;
 • nakup in vgradnjo pripadajočih inštalacij za potrebe vgradnje sistema.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo elektromotorjev in/ali nakup in vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, ki mora vključevati navedbo tipa in oznake ter energijskega razreda elektromotorja,
 • vključno s popisom del, ki so predmet naložbe;
 • energetski pregled elektromotornih sistemov ali predinvesticijska študija;
 • dokazila o ustreznosti naprav glede na predpise, ki veljajo za elektromotorje oziroma naprave, ki so predmet finančne pomoči: podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali druge priloge, ki izkazujejo ustreznost naprave;
 • fotografije obstoječih elektromotorjev, ki so predmet menjave.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije novih elektromotorjev vključno z napravo, kjer je bil elektromotor zamenjan in fotografije frekvenčnih pretvornikov, če so bili ti predmet naložbe.

 

Nazaj na razpis