Ukrep N

Izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo sistema učinkovitega izkoriščanja razpoložljive odvečne toplote, proizvedene pri delovanju različnih procesov in/ali naprav, kot je npr. visokotemperaturna toplota dimnih plinov peči, toplota dimnih plinov kotlov, toplota kompresorjev za komprimiran zrak in hladilne sisteme, nizkotemperaturna toplota različnih hladilnih sistemov, ki je odvedena kot stranski produkt v okolje in sicer, če se bo ta uporabila za ogrevanje oziroma hlajenje, ki bi ga bilo sicer potrebno zagotoviti z drugimi viri energije.

Izkoriščanje odvečne toplote iz sistema soproizvodnje toplote in električne energije ni predmet tega ukrepa.

Za dodelitev finančne pomoči je potrebno določiti energijsko vrednost razpoložljive odvečne toplote, ki se lahko ugotavlja neposredno z meritvami koristne rabe odvečne toplote v primernem referenčnem obdobju in ki omogoča kakovostno oceno letne koristne rabe odvečne toplote zaradi izvedbe ukrepa ali pa se izračuna na podlagi energetskega pregleda.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

  • nakup in vgradnjo prenosnika toplote za ogrevanje, regeneracijskih in rekuperacijskih gorilnikov, prenosnikov toplote dimnih plinov/ekonomajzerjev, kondenzatorjev, prenosnikov toplote za neposredno uporabo vročega zraka, prenosnikov toplote ali toplotno črpalko, glede na razpoložljiv vir odpadne toplote.

Obvezne priloge k vlogi:

  • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo prenosnika toplote za izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in naprav s popisom del, ki so predmet naložbe;
  • meritve koristne rabe odvečne toplote v primernem referenčnem obdobju, ki omogoča kakovostno oceno letne koristne rabe odvečne toplote zaradi izvedbe ukrepa ali izračun, izdelan na podlagi energetskega pregleda, če se je koristna raba odvečne toplote določila z izračunom.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • fotografije sistema za izkoriščanje odpadne toplote.

 

Nazaj na razpis