Ukrep M

Gradnja skoraj nič-energijske stavbe

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo gradnje nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Načrtovano mora biti ogrevanje nad 19 °C. Iz načrta PZI, tj. načrta arhitekture ter načrta strojništva, mora biti razvidno, da gre za energijsko visoko učinkovito stavbo. Energijska učinkovitost stavbe mora biti izračunana po metodologiji PHPP in mora zaradi morebitnega poletnega pregrevanja stavbe vključevati tudi preveritev senčenja in po potrebi hlajenje z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja. Pravica do finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove stavbe, katere energijska učinkovitost bo izračunana po metodi za pasivne stavbe PHPP (verzija PHPP 9 iz leta 2015 ali novejša), vsota računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje (Qh+ Qc) pa mora biti manjša ali enaka: 15 kWh/(m2a) za nove stanovanjske stavbe ter 6 kWh/(m3a) za ostale stavbe. Navedena vrednost Qh+ Qc se, ne glede na dejansko lokacijo novogradnje, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavlje ni na spletni strani Eko sklada.

Ustreznost gradnje nove skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi izračuna PHPP ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojništva, izdelano v merilu 1:50). Vgrajeno mora biti zunanje stavbno pohištvo (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotne prehodnosti (U) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.

Vgrajena mora biti ena od oblik centralnega sistema prezračevanja, s centralno prezračevalno enoto s sistemom za rekuperacijo toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enote z entalpijskim prenosnikom toplote, ki mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter naprave z visoko energijsko učinkovitostjo.

Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe, razen v primeru, če gre za samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje,prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50≤ 0,6 h-1.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • vse stroške gradbenih in obrtniških del ter stroške strojnih in električnih inštalacij, stroške del potrebnih pri izvedbi ukrepov v ustrezno toplotno zaščito celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno pohištvo), sodobnega sistema ogrevanja in hlajenja, sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, energijsko učinkovite razsvetljave. Poleg tega so lahko upravičeni tudi stroški predpisanega strokovnega nadzora izvedbe omenjenih ukrepov in meritev tesnosti obodnih konstrukcij ter stroški izdelave projektne in pripadajoče tehnične dokumentacije.
 • V primeru gradnje stavbe, ki vključuje konstrukcijske elemente, toplotni ovoj stavbe (toplotno izolacijo in zunanje stavbno pohištvo) ter strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje, upravičeni stroški lahko obsegajo največ 80 % predračunske vrednosti stavbe.

Obvezne priloge k vlogi:

 • kopija gradbenega dovoljenja, opremljenega s potrdilom o pravnomočnosti;
 • projekt za izvedbo (PZI): načrt arhitekture, načrt strojništva, oboje v merilu 1:50;
 • izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi PHPP (tiskani izpis in datoteka MS Excel), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), in so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si; izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava);
 • dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata), skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve;
 • dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;
 • dokazila o tehničnih karakteristikah vgrajenih naprav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • uporabno dovoljenje za stavbo, ki je predmet finančne spodbude;
 • projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitekture in strojništva s popisom dejansko vgrajenih materialov, naprav in opreme; v primeru odstopanj od vloge je potrebno priložiti nov izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi PHPP (tiskani izpis in datoteka MS Excel) in nova dokazila, ki so navedena v javnem pozivu in jih je potrebno predložiti ob vlogi;
 • računi izvajalcev naložbe s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za: nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja;
 • nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe;
 • nakup in vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
 • nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu;
 • račun za izvedbo meritve zrakotesnosti;
 • dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom ter fotografije rešitve toplotnih mostov);
 • fotografije vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken, fiksnih zasteklitev in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);
 • fotografije vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprave);
 • fotografije vgrajenega sistema za ogrevanje/hlajenje z generatorjem toplote/hladu (razvodi, naprave,regulacija);
 • več fotografij dokončane stavbe;
 • fotografije meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka, in fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med meritvijo, pri čemer mora biti zaključna meritev opravljena ob prisotnosti predstavnika Eko sklada;
 • merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe po standardu SIST EN ISO 9972:2015, za zaključno meritev.

 

Nazaj na razpis