Ukrep L

Naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo nove naložbe odjemalcev z električno energijo, ki so mali poslovni odjemalci (odjemalci na nizki napetosti, ki niso gospo
dinjski odjemalci in imajo priključno moč manjšo od 41 kW), in ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo). Velja za naložbe v naprave za samooskrbo z nazivno električno močjo največ 11 kVA.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima uporabno dovoljenje po 118. členu

Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18).

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo sprejemnikov fotonapetostnih modulov;
 • električne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo;
 • podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave;
 • fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo z označeno lokacijo namestitve naprave.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
 • kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1);
 • kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);
 • fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo.
 • fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo z označeno lokacijo namestitve naprave.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
 • kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1);
 • kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);
 • fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo.

 

Nazaj na razpis