Ukrep K

Optimizacija sistema ogrevanja

Pravica do finančne spodbude se dodeli za optimizacijo sistemaogrevanja, ki zajema vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja. Optimizacija sistema ogrevanja mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo ali izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje celotnega sistema ogrevanja stavbe.

Projekt za izvedbo ali izračun za izvedbo mora vsebovati:

 • tehnično poročilo in pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja;
 • izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo dvižnih vodov;
 • izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih radiatorskih termostatskih ventilih izbranega tipa;
 • risbe: shema dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja mora vključevati: moč radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami;
 • tlorise nadstropij ogrevanja – hidravlično uravnoteženje (po potrebi);
 • podroben popis materiala in del.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri enocevnih ogrevalnih sistemih;
 • nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje;
 • nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri uporabi tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni;
 • izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni potrebna;
 • izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja;
 • nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja;
 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja;nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema ogrevanja;
 • izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo regulacijskih ter ostalih ventilov.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za izvedbo optimizacije sistema ogrevanja, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitve termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, skladno s projektantskim popisom projekta za izvedbo ali izračunom za optimizacijo sistema ogrevanja;
 • projekt za izvedbo ali izračun za optimizacijo sistema ogrevanja;
 • fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, obstoječi radiatorski ventili).

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja;
 • poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s spremenljivim pretokom;
 • fotografije ključnih delov naložbe optimizacije sistema ogrevanja.

 

Nazaj na razpis