Ukrep J

Vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave

Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave. Predmet finančne spodbude so lahko le nove sodobne energijsko varčne in okolju prijazne svetilke ali sijalke oziroma sistemi razsvetljave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo oziroma drugih predpisov, ki urejajo to področje. Predmet ukrepa je celovita prenova sistema razsvetljave, vključno s pomožnimi napravami, kot so predstikalne naprave, senzorji ipd., in ne zgolj zamenjave sijalk oziroma svetil.

Predmet finančne spodbude za vgradnjo energijsko učinkovite razsvetljave v stavbah so sijalke LED, kompaktne fluorescenčne sijalke (varčne žarnice), fluorescenčne sijalke T5, elektronske predstikalne naprave (zamenjava magnetne dušilke) in senzorji prisotnosti. Pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi pride v poštev zamenjava živosrebrne sijalke s sijalko z modularno LED, visokotlačno natrijevo, metal-halogenidno, fluorescenčno ali kompaktno fluorescenčno sijalko.

Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana inizvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo. Iz projekta za izvedbo morajo biti razvidni podatki o tipu in številu starih sijalk ali sistemov razsvetljave ter tipu in številu vgrajenih novih sijalk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, prav tako pa mora biti razvidna dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • odstranitev starih sijalk ali sistemov razsvetljave;
 • nakup in vgradnjo varčnih in okolju prijaznih svetilk ali sijalk oziroma sistemov razsvetljave;
 • nakup in vgradnjo ali nadgradnjo varčnih svetil, vključno s fluorescenčnimi žarnicami s predstikalnimi napravami, LED-svetili in indukcijsko razsvetljavo z montažnim priborom za vgradnjo v spuščen strop;
 • dobavo in vgradnjo zunanjih reflektorjev, nadgradnjo svetil z zaščitnim steklom in halogenskimi žarnicami, varčnimi indukcijskimi svetili ali LED-svetili;
 • nakup in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav (v kompletu ali npr.vgradnjo kompaktnih fluorescenčnih sijalk);
 • rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (konzole) v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali če se v dokumentaciji projekta izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave;
 • nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave;
 • vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo;
 • stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave;
 • predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje rabe električne energije.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca, izdelan na osnovi projektantskega popisa projekta za izvedbo;
 • projekt za izvedbo, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti in številu starih sijalk ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih novih sijalk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave;
 • dokazila o ustreznosti sistema razsvetljave glede na predpise, ki veljajo za svetila in svetilke: podatkovna kartica, skladna s predpisom, ki ureja navajanje rabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki proizvodov,
 • povezanih z energijo, ali podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, ali drug dokument, ki izkazuje ustreznost elementov sistema.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije vgrajenih svetil, sijalk ali sistemov razsvetljave.

 

Nazaj na razpis