Ukrep I

Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah

Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje.
Stanovanjske prezračevalne naprave s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %; vse centralne prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 65 %. Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %.
Če naložba vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah zajema prezračevalne naprave, ki niso zajete v področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014), morajo biti prezračevalne naprave s sistemom za rekuperacijo toplote energijsko visoko učinkovite, in morajo izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo lokalnih ali centralnih prezračevalnih naprav s sistemom za rekuperacijo toplote;
 • nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi;
 • odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje;
 • nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje, vode ali procesa;
 • nakup in vgradnjo sistema za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov ali procesa;
 • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za izvedbo sistema prezračevanja, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave;
 • dokazila o ustreznosti nove prezračevalne naprave, če izbrana prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: izjava o skladnosti (v primeru, da se izjava o skladnosti izda po vgradnji prezračevane naprave, se ta predloži k zaključni dokumentaciji) ter podatkovni list izdelka za ustrezno podnebno cono, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27), spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016 o spremembi delegiranih uredb (EU)št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št.1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013, (EU) št. 812/2013, (EU)št. 65/2014, (EU) št. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 in (EU) 2015/1187 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 1) oziroma skladen z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 8) ali druge priloge, ki izkazujejo ustreznost prezračevalne naprave;fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije vgrajenih prezračevalnih naprav.

 

Nazaj na razpis