Ukrep H

Vgradnja sprejemnikov sončne energije

Pravica do finančne spodbude se dodeli za sistem priprave tople vode in/ali za sistem k podpori ogrevanju prostorov z vgradnjo novih sprejemnikov sončne energije. Predmet finančne spodbude so ploščati,vakuumski ali toplozračni sprejemniki sončne energije, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Predmet finančne spodbude so tudi sistemi s fotonapetostnimi moduli, ki ne bodo priključeni na električno omrežje in se bodo uporabljali samo za direktno ogrevanje vode prek uporovnih električnih grelnikov.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov;
 • nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika;
 • vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema;
 • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali sistemov s fotonapetostnimi moduli, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako
 • sprejemnikov sončne energije ter popis del, ki so predmet naložbe;
 • merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poročilo za sprejemnike sončne energije, skladno s standardom SIST EN 12975-1, -2, SIST EN 12976-1, -2 ali SIST EN ISO 9806 (iz predložene dokumentacije mora biti razvidna tudi aperturna površina sprejemnika sončne energije), če izbrani sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma dokument, ki izkazuje ustreznost in tehnične karakteristike fotonapetostnega sistema;
 • fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali fotonapetostni moduli (npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve sprejemnikov sončne energije.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma sistema s fotonapetostnimi moduli.

 

Nazaj na razpis