Ukrep F

Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe

Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in bo imela naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5.

Kurilna naprava, ki omogoča upora bo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv.

Če bo vgrajena nova kurilna naprava na lesno biomaso z nazivno izhodno toploto močjo, ki je večja odpodročja uporabe standarda SIST EN 303-5:2012, mora biti nova kurilna naprava energijsko učinkovita, ustrezati mora zadnjemu stanju tehnike, izpolnjevati mora tudi emisijske zahteve, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba o emisiji snovi v zrak), njen izkoristek pri nazivni toplotni moči pa mora biti večji ali enak 90 %, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost naprave, in s poročilom o prvem pregledu kurilne naprave oziroma drugim dokumentom, skladnim s predpisi, ki urejajo to področje, predloženim k zaključni dokumentaciji.

Pravica do finančne spodbude se lahko dodeli tudi za vgradnjo nove peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in ki mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785. Vrednosti emisij kurilnih naprav na lesno biomaso morajo biti določene pri računski vrednosti kisika 13% v suhih dimnih plinih, kot to določa Uredba o emisiji snovi v zrak.

Kurilne naprave na lesno biomaso morajo imeti prigrajen toplotni zbiralnik, če to določa Uredba o emisiji snovi v zrak. Finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če o bčinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup, vgradnjo in zagon nove kurilne naprave na lesno biomaso;
 • odstranitev obstoječe ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka, odvod dimnih plinov in sanacijo dimnika ter po potrebi izgradnjo novega;
 • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika tople vode, toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
 • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema.
 • Pri izvedbi naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni upravičeni strošek naložbe.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako kurilne naprave ter popis del, ki so predmet naložbe;
 • dokazila o ustreznosti nove kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, če izbrana kurilna naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer:
 • izjava o skladnosti, merilno poročilo o tipskem preskušanju kurilne naprave na lesno biomaso, izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012, oziroma drug dokument, ki izkazuje ustreznost nove kurilne naprave na lesno biomaso;
 • dokazila o ustreznosti nove peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom, če izbrana peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: merilno poročilo izdelano pri Evropski komisiji priglašenem preizkuševalnem laboratoriju skladno s standardom SIST EN 14785 in izjava o lastnostih po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov;
 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena kurilna naprava, ter fotografija prostora, kamor bo vgrajen toplotni zbiralnik, z označeno lokacijo namestitve nove kurilne naprave in toplotnega zbiralnika; fotografija vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup ipd.).

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • poročilo o prvem pregledu kurilne naprave na lesno biomaso oziroma drug dokument, skladen s predpisi, ki urejajo to področje;
 • fotografije vgrajene kurilne naprave na lesno biomaso in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa je obvezen glede na določila javnega poziva).

 

Nazaj na razpis