Ukrep E

Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe

Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke tipa zrak/voda, voda/voda ali slanica/voda za centralno ogrevanje stavbe (v nadaljnjem besedilu: toplotna črpalka). Predmet finančne spodbude je lahko le toplotna črpalka, ki izpolnjuje tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz spodnje tabele:

Ucinkovitost_TC_1.PNG

Če nova toplotna črpalka ni v področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136;), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016 o spremembi uredb (ES) št. 1275/2008, (ES) št. 107/2009, (ES) št. 278/2009, (ES) št. 640/2 009, (ES) št. 641/2009, (ES) št. 642/2009, (ES) št. 643/2009, (EU) št. 1015/2010, (EU) št. 1016/2010, (EU) št. 327/2011, (EU) št. 206/2012, (EU) št. 547/2012, (EU) št. 932/2012, (EU) št. 617/2013, (EU) št. 666/2013, (EU) št. 813/2013, (EU) št. 814/2013, (EU) št. 66/2014, (EU) št. 548/2014, (EU) št. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 in (EU) 2016/2281 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2016, str. 51), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št.813/2013), mora biti izbrana nova toplotna črpalka ravno tako energijsko visoko učinkovita in skladna s predpisi, ki urejajo to področje.

Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec oziroma pod izvajalec, ki je vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.

Finančna spodbuda za naložbo vgradnje določenih toplotnih črpalk na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup, vgradnjo in zagon toplotne črpalke;
 • odstranitev obstoječe ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
 • nakup in vgradnjo hranilnika tople vode, toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
 • cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo;
 • izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
 • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema.

Pri izvedbi naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni upravičeni strošek naložbe.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove toplotne črpalke, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter popis del, ki so predmet naložbe;
 • dokazila o ustreznosti nove toplotne črpalke, če izbrana toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, in sicer: izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka, kot je določeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18.februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 1), spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/20 10, (EU) št. 1061/2010, (EU) št.1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št.811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu (UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013) ali z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziroma drug dokument, ki izkazuje ustreznost toplotne črpalke;
 • vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda, če ga je vlagatelj že pridobil;
 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke).

Obvezna vsebina zaključne Dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije
 • zunanje kot tudi notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
 • vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi.

 

Nazaj na razpis