Ukrep D

Zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni

Pravica do finančne spodbude se dodeli za zamenjavo vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev ter vhodnih vrat z novimi energijsko učinkovitimi okni (v nadaljnjem besedilu: nova okna) s toplotno prehodnostjo UW≤ 1,1 W/(m2K).

Tesnjenje okenske rege med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim inzvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih oken;
 • nakup in vgradnjo senčil;
 • nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
 • popravilo, pripravo in zaključno obdelavo špalet.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo novih oken, ki mora vključevati popis del, število in površino oken, vrsto in točno oznako okna, toplotno prehodnost celotnega okna (Uw) ter navedbo načina vgradnje oken, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh;
 • izjava o lastnostih novega okna, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega okna (Uw) oziroma drug dokument, ki bo dokazoval ustreznost novega okna;
 • fotografije vseh strani stavbe z označenimi okni, ki bodo zamenjana, in s pripisanimi postavkami iz predračuna za vsako novo okno.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje novega okna;
 • fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni tesnilni in izolacijski materiali, ki zagotavljajo tesnjenje okenske rege med špaleto in okenskim okvirjem v treh ravneh;
 • fotografije vseh novih oken, tako da so ta v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.

 

Nazaj na razpis