Ukrep C

Toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh

Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izol acije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,150 W/(m2K).

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru, vključno z odstranitvijo starih slojev, vgradnjo folije, izvedbo estriha oziroma druge zaključne pohodne obloge;
 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije poševnih streh, vključno z odstranitvijo starih slojev, s parno zaporo ali oviro, paro-propustno folijo oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, nadgradnjo strešne konstrukcije zaradi vgradnje toplotne izolacije, vzdolžno letvanje za izvedbo prezračevanja strehe;
 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije stropa ravne strehe, vključno z odstranitvijo starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge;
 • zaključne obloge npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha ali lesene pohodne obloge;
 • odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa (razen elementov, povezanih z nakupom in vgradnjo nove strešne kritine).

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površino, debelino, vrsto in točno oznako toplotne izolacije ter popis del, ki so predmet naložbe;
 • izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti toplotne izolacije;
 • fotografije obstoječega dela stavbe, in sicer fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je predmet naložbe.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, kije bil predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji);
 • fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh, ki je bil predmet naložbe.

 

Nazaj na razpis