Ukrep A

Toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu

Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten ali sten proti neogrevanim prostorom, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,250 W/(m2K) ali sten proti terenu, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤0,350 W/(m2K). Toplotna izolacija zunanje stene mora biti izvedena z izbranim preizkušenim fasadnim sistemom, kot npr. s kontaktnim toplotnoizolacijskim fasadnim sistemom, prezračevanim fasadnim sistemom ali drugim fasadnim sistemom.


Če je na zunanjih stenah stavbe, razen na stenah proti neogrevanim prostorom ali stenah proti terenu, ževgrajena toplotna izolacija s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/(mK), se lahko naložba izvede z dodatno toplotno izolacijo. V tem primeru mora biti k vlogi za pridobitev finančne spodbude predložena fotografija, iz katere bo razvidna vrsta in debelina obstoječe toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom (metrom).
Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva privzeta vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in izmerjena debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst).

Formula Ukrep A

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, vključno s toplotno izolacijo;
 • nakup in izvedbo podzidka (»cokla«) fasade, vključno s toplotno izolacijo;
 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti neogrevanim prostorom z vsemi pripadajočimi elementi za vgradnjo in morebitno zaščito toplotne izolacije;
 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti terenu, vključno z odstranitvijo oblog, izkopom, izvedbo odvodnjavanja in vgradnjo hidroizolacije stavbe proti vlagi, v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo novih oblog;
 • postavitev gradbenega odra;
 • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov;
 • zmanjševanje vpliva toplotnih mostov;
 • demontažo starih in nakup ter vgradnjo novih okenskih polic, vključno z obdelavo špalet;
 • odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površine, debelino ter vrsto in točno oznako toplotne izolacije ali fasadnega sistema ter popis vseh del, ki so predmet naložbe;
 • izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4.4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1) oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti toplotne izolacije;
 • izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti celotnega fasadnega sistema ali njegovih posameznih elementov;
 • fotografije vseh sten, ki bodo predmet vgradnje toplotne izolacije;
 • fotografija že vgrajene toplotne izolacije na steni, ki bo predmet dodatne toplotne izolacije, iz katere bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu, ki so predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji);
 • fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije vseh izoliranih sten in fasad stavbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vidne vse izolirane stene, ki so bile predmet naložbe.

 

Nazaj na razpis