Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije za podjetja

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št.112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), ter v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2018, potrjenim skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št.47602-7/2018/4 z dne 3.4.2018, v skladu s Pravilnikom o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16– popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), Shemo »de minimis« pomoči »Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov«, št.priglasitve M001-5854067-2014 z dne 17.7. 2014 ter Shemo »de minimis« pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije«, št.priglasitve M001-2399270-2016 z dne 14.7. 2016.

Javni poziv 51FS-PO18
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije


1. Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.


Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu [Več]
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom [Več]
C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh [Več]
D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni [Več]
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe [Več]
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe [Več]
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja [Več]
H – vgradnja sprejemnikov sončne energije [Več]
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah [Več]
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave [Več]
K – optimizacija sistema ogrevanja [Več]
L – naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo [Več]
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe [Več]
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav [Več]
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov [Več]
P – uvedba sistema upravljanja z energijo [Več]
R – ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu [Več]
S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote [Več]

Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.


2.Upravičene osebe

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) ter

– zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki nameravajo izvesti začetno naložbo v ukrepe iz 1.točke tega poziva in so investitorji naložbe, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih so/lastnikov nepremičnine.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.


3.Vir in višina nepovratnih sredstev, stroškov subvencionirane obrestne mere in kredita

Nepovratna sredstva in strošek subvencionirane obrestne mere kredita se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in

plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 4.000.000,00 EUR.

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.


4.Višina spodbude:

višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.


5.Tehnični pogoji in upravičeni stroški:

tehnični pogoji in upravičeni stroški naložbe so določeni v Prilogi –Tehnični pogoji, upravičeni stroški in priloge, ki je sestavni del tega javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: Priloga).


6.Kreditni pogoji

a) Obrestna mera

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse do kler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).

Če je vlagatelj že prejel ali zaprosil za kakršnokoli financiranje iz drugih javnih virov ali programov dodelje vanja pomoči, se lahko obrestna mera zviša za toliko, da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč po pravilu »de minimis«.


b) Odplačilna doba

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v postopku presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše ob dobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih. Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.


c) Višina kredita

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, in sicer največ v višini 80 % upravičenih stroškov naložbe. Višina odobrenega kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja »de minimis« pomoči (glej točko 7. g)).

Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.

Višina posameznega kredita je omejena na naj nižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna za dolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.


d) Zavarovanje kredita

Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:

1. bančno vlogo, za katero je pogodbeno določena obveznost, da se uporabi za poplačilo najetega kredita,

2. vrednostnimi papirji Republike Slovenije, Banke Slovenije, Evropske centralne banke ter vlad in centralnih bank držav cone A, kot je opredeljena v veljavnem sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic,

3. nepreklicno brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo garancijo bank, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstnih bank držav članic in prvovrstnih tujih bank,

4. prvovrstnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji bank, s katerimi se trguje na finančnih trgih; pri tem se ne upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vrednostni papirji,

5. nepreklicnim jamstvom Republike Slovenije,

6. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije,

7. zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane v Republiki Sloveniji in drugi državi Cone A (določeno s predpisi Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov,

8. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,

9. zastavo tržno zanimivih premičnin,

10. zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih iz

6. točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje,

11. drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.

Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja se določijo v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.

e) stroški kredita

Vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.

Vlagatelj je dolžan plačati tudi notarske stroške (stroške cenitve, notarskega zapisa idr.) v celoti.


7. Dodatne zahteve in pogoji

a) pravočasna in popolna vloga

Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti iz polnjen obrazec Vloga 51FS-PO18, vključno s soglasjem so/lastnika nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in obvezne priloge, navedene v Prilogi.


b) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva in dokazovanje ustreznosti gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki so predmet naložbe

Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, kot je določeno v Prilogi.

Če je izbrani gradbeni pro izvod, naprava ali oprema navedena na katerem izmed informativnih seznamov ustreznih naprav in opreme za ta javni poziv, ki jih Eko sklad objavlja na svoji spletni strani www.ekosklad.si, za to napravo ali opremo k vlogi ni potrebno prilagati dodatnih dokazil, ki bi izkazovala njeno skladnost z določili javnega poziva.

Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.


c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo

Naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.

Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj za izvedbo naložbe na Eko sklad predložiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne

dediščine, ki morajo smiselno upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika…. 2017.pdf). Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko posamezni ukrepi odstopajo od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.


d) kandidiranje za enega ali več ukrepov

Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva.


e) prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov

Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.


f) skladnost gradnje stavb s predpisi s področja graditve objektov

Stavbe in njihovi deli, na katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, kar vlagatelj zagotavlja s podpisom Izjave o sprejemanju pogojev, ki je sestavni del obrazca Vloga. V primeru kakršnih koli dvomov lahko Eko sklad, z namenom ugotavljanja dejanskega stanja, vlagatelja pozove na predložitev gradbenega dovoljenja in pripadajoče projektne dokumentacije za stavbo.

Podatki o letnici izgradnje stavbe bodo preverja ni z vpogledom v Prostorski portal Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Prostorski portal GURS). Če bo obstajal dvom o letnici izgradnje stavbe ali dela stavbe, če letnica izgradnje stavbe na Prostorskem portalu GURS ne bo razvidna, oziroma če bo letnica izgradnje stavbe na Prostorskem portalu GURS izkazovala, da je bila stavba zgrajena po 1. 7. 2010, bo Eko sklad vlagatelja pozval k predložitvi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja za predmetno stavbo. V primeru, da je vlagatelj že seznanjen z razhajanjem podatkov Prostorskega portala GURS z dejansko letnico izdaje gradbenega dovoljenja, lahko k vlogi predloži kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo.


g) omejitve glede dodeljevanja »de minimis« pomoči

Skupna višina pomoči »de minimis«, ki jo prejme vlagatelj (tj. enotno podjetje), ki ga ti predpisi zavezujejo, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh poslovnih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih, ki delujejo v sektorju cestnega prevoza blaga in potniškega prometa, vključno s spodbudo, za katero podjetje kandidira po tem javnem pozivu.

Vlagatelj mora Eko skladu v vlogi predložiti pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh v predhodnih dveh in v tekočem poslovnem letu ter tudi o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.

Vlagatelj mora Eko skladu v vlogi predložiti pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh tudi za povezane družbe in že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške.

V primeru razdelitev, združitev ali pripojitev se upoštevajo določbe osmega in devetega odstavka 3.člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.

Podatke o nepovratnih finančnih pomočeh, ki so bile vlagatelju že dodeljene po tem pravilu, Eko sklad predodelitvijo preveri pri pristojni službi na Ministrstvu za finance. Dejanska višina pomoči, ki jo s finančno spodbudo dodeli Eko sklad, bo izračunana na dan dodelitve pravice do nepovratne finančne pomoči, o čemer bo vlagatelj obveščen z odločbo Eko sklada.


Za naložbo oziroma ukrepe, za katere je vlagatelj že prejel ali zaprosil za financiranje istih stroškov iz drugih javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči, se finančna spodbuda dodeli do višine, ki je možna glede na omejitve dodeljevanja pomoči »de minimis«. »De minimis« pomoč se ne dodeli, če ima vlagatelj na dan, ko je bila oddana vloga za dodelitev »de mini mis« pomoči, zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne pomoči v primeru, da ima neporavnane zapadle finančne obveznosti do Eko sklada.

Vlagatelj ni upravičen do spodbude v primeru, da je v preteklem letu zamujal s plačili Eko skladu več kot 30 dni oziroma je imel v preteklem letu nepretrgoma več kot 30 dni zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov.

Do pomoči prav tako ni upravičen vlagatelj, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.

Do finančne pomoči tudi ni upravičen vlagatelj, ki je podjetje v težavah. Dodeljena pomoč se ne kumulira z nobeno drugo državno pomočjo, ali s pomočjo »de minimis«, ki izpolnjuje pogoje sheme ali z drugimi finančnimi sredstvi Evropske skupnosti ob upoštevanju istih upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja intenzivnost pomoči. Pri določanju, ali se spoštuje največja intenzivnost, se upošteva skupni znesek javnih sredstev, ne glede na to, ali se financira iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih virov ali virov Evropske skupnosti.

h) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet spodbude

Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev. Stavbe, za gradnjo katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev.

Kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet naložbe, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko sklada. Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom Eko sklada, ne smejo biti

namenjene prodaji na trgu, lahko pa se oddajo v najem.

i) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud

Spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je vlagatelju že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).

Spodbuda tudi ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani Eko sklada po tem ali drugem javnem pozivu.


8.Pogoji za črpanje kredita

a) Sklenitev pogodbe

Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do finančne spodbude vlagatelj prejme obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek in rok odplačila kredita.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece.


b) Poraba odobrenega kredita

Pred prvim nakazilom sredstev mora vlagatelj predložiti ustrezne zavarovalne instrumente. Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju

lastne udeležbe vlagatelja. Pred vsakim nakazilom sredstev mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo vlagatelju oziroma izvajalcu nakazani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del).

Kreditna sredstva se lahko nakažejo vlagatelju ali izvajalcu po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del).

Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe vlagatelj zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita.

Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje v 2 mesecih po zaključeni naložbi.

c) Rok za porabo kredita

Rok za porabo kredita je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude.


9.Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev

a) sklenitev pogodbe

Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do finančne spodbude.


b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. Datum izdaje računa za zadnji ukrep, ki je sestavni del naložbe, se šteje za datum zaključka naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpisano s strani vlagatelja;

– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep, kot so določene v Prilogi.

c) izplačilo nepovratnih sredstev

Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.


10.Rok za zaključek naložbe

Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti

odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni. Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, razen kadar iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.


11.Pridobitev obrazcev:

javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti.

Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s.,

Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.


12.Rok in način prijave

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.


13.Postopek obravnave vlog

Pri odločanju o dodelitvi pravice do finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelj pridobi pravico do spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18– ZKZaš) ne plačuje.


14.Nadzor:

Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratnih sredstev oziroma do dokončnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve, odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil kreditne pogodbe ali pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev je prejemnik spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.