PRAVILNIK o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Kočevje

1. člen

S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za izrabo obnovljivih virov energije v mestu in okolici mesta Kočevja.

 

2. člen

Nepovratna finančna sredstva se dodelijo za nakup in vgradnjo kurilne naprave (v nadaljevanju KN) na:

–             lesno biomaso in sicer na sekance, pelete ali polena,

–             toplotne črpalke.

Kurilne naprave za nakup katerih se odobrijo nepovratna finančna sredstva morajo izpolnjevati okoljske in tehnične pogoje kot so določeni za upravičence do subvencije Eko sklada (Slovenskega okoljskega javnega sklada). Pogoji so javno objavljeni na spletni strani Eko sklada.

 

3.  člen

Upravičenec za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika (v nadaljevanju: upravičenec) je:

–             fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Kočevje in je lastnik ali solastnik nepremičnine, ki po namenski rabi prostora sodi med območja stanovanj na območju oziroma naselju veljavnosti ukrepa.

V kolikor je v stanovanjskem objektu tudi poslovni prostor se višina subvencije določi glede na kvadraturo ogrevalne površine stanovanjskega objekta.

 

4. člen

(1)          Sredstva za nakup in vgradnjo KN se zagotavljajo v občinskem proračunu, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu.

(2)          Sredstva se posameznim upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa.

(3)          Upravičenci lahko pridobijo sredstva iz občinskega proračuna za isto investicijo samo enkrat, neodvisno od števila ponovljenih javnih razpisov za isti ali podoben namen.

 

5. člen

(1)          Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 1.500,00 EUR.

(2)          Upravičeni stroški vključujejo:

–             nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke ali kurilne naprave;

–             nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko ali kurilno napravo;

–             izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;

–             električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;

–             ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

 

6. člen

(1)          Javni razpis se objavi na občinski spletni strani. V javnem razpisu se določi najmanj:

–             merila za presojo upravičenosti,

–             predmet javnega razpisa,

–             območja, na katerega se javni razpis nanaša, –   osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili,

–             okvirna višina sredstev,

–             določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena,

–             rok in naslov vložitve vlog,

–             vsebino vlog in obveznih prilog,

–             rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izdaji sklepa,

–             kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.

(2)          Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.

 

7. člen

(1)          Upravičenec kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev z vlogo na predpisanem obrazcu.

(2)          Vlogi upravičenca mora biti priloženo najmanj:

–             Dokazilo o lastništvu ali solastništvu nepremičnine,

–             Fotokopija računa o nakupu in vgradnji,

–             Potrdilo o plačilu nastalih stroškov,

–             Dokazilo (izjavo dobavitelja) o doseganju zahtevanih karakteristik kurilne naprave v skladu z veljavno uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav,

–             Dokumente, ki dokazujejo, da je izvedba investicije skladna z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov (gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija),

–             Fotografija vgrajene naprave.

 

8. člen

(1)          Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge, ki so jim predložena vsa potrebna dokazila, po vrstnem redu prispetja.

(2)          Upravičence, ki vložijo nepopolno vlogo, se z dopisom pozove k dopolnitvi v roku, ki ga določi komisija. V kolikor upravičenec vloge ne dopolni, jo dopolni prepozno ali pa je ne dopolni v celoti, se njegova vloga kot nepopolna zavrže.

(3)          Za datum vložitve popolne vloge se šteje datum, ko je upravičenec vlogo dopolnil.

(4)          Po obravnavi vseh vlog komisija pripravi seznam upravičencev po vrstnem redu prispetja vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.

(5)          Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja vlog do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.

(6)          Župan lahko odloči, v okviru svojih pristojnosti pri izvrševanju proračuna, da zagotovi dodatna sredstva za sofinanciranje.

(7)          Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.

(8)          Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev izda občinska uprava sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu Občine Kočevje.

 

9. člen

(1)          Po pravnomočnosti sklepa se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev.

(2)          Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.

(3)          Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:

–             bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev iz strani občine,

–             bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev,

–             da bo proračunska sredstva porabil samo za namen, za

katerega so dodeljena,

–             da kurilne naprave, za vgradnjo katere je pridobil sofinanciranje s strani občine, ne bo odtujil pred potekom treh let od vgradnje, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti prejeta sredstva v celoti.

 

10. člen

Upravičenec je dolžan vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

–             da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,

–             druge nepravilnosti pri porabi sredstev,

–             da je kurilno napravo, katere nakup je bil sofinanciran s strani občine Kočevje, odtujil pred potekom treh let od vgraditve.

 

11. člen

Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava, služba, pristojna za javne gospodarske službe.

 

12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0006/2021

Kočevje, dne 23. junija 2021