KONCESIJSKI AKT o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen (vsebina akta)

(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica, v eni izmed oblik javnozasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).

(2) S tem aktom se določa tudi predmet, pravice in obvez nosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine raz merja javnozasebnih partnerstev za izvedbo projekta energetske prenove objektov v lasti Občine Brezovica.

(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka Občinskega sveta Občine Brezovica.

 

2. člen (opredelitev izrazov)

(1) Ključni izrazi v tem aktu imajo naslednji pomen:

a. »javni partner« oziroma »koncedent« je Občina Brezo vica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani;

b. »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javnozasebnega partnerstva;

c. »uporabniki objektov« so osebe javnega ali zasebnega prava, ki za izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni v 6. členu tega akta;

d. »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 5. členu tega akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;

e. »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je po godbeni dogovor med koncedentom, koncesionarjem in upo rabniki objektov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske pogodbe, in v okviru katerega se storitev plačuje sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovor jenim merilom za energetsko učinkovitost (finančni prihranki, stopnja udobja, in podobno).

(2) Izrazi uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen kot so opredeljeni v Zakonu o javnozasebnem partnerstvu, Energet skem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na njuni podlagi.

 

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

3. člen (javni interes)

(1) Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19

– uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE), Dol goročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske ko hezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energektski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezani mi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Za kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15

– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumenta cije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije: Dokument identifikacije investicijskega projekta – Energetska sanacija objektov Občine Brezovica, november 2020, GE pro jekt d.o.o. ter Investicijskega programa – Energetska sanacija objektov Občine Brezovica, november 2020, GE projekt d.o.o., Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javnozasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelane Ocene o upravičenosti javnozasebne ga partnerstva Energetska sanacija objektov Občine Brezovica, november 2020, GE projekt d.o.o., se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica, v obliki javnozasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 4., 5. ter 6. člena tega akta, saj se bo s predmetnim projektom pripomoglo k uresničitvi ciljev glede izboljšanja ener getske učinkovitosti iz 5. člena Direktive o energetski učinko vitosti (2012/27/EU), spodbudilo energetsko pogodbeništvo in zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.

 

III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNOZASEBNEGA PARTNERSTVA

 

4. člen (vrsta javnozasebnega partnerstva)

Javnozasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javnozasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.

 

5. člen (predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihran kov energije v objektih iz 6. člena tega akta.

(2) Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zago tavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v objektih iz 6. člena tega akta.

(3) Pogodbena oskrba z energijo je lahko predmet kon cesije le v primeru, če večino tveganj v razmerju med kon cedentom in koncesionarjem prevzema koncesionar ter se javnozasebno partnerstvo izvaja v obliki iz prejšnjega člena.

(4) Predmet koncesije se podrobneje opredeli v konce sijski pogodbi.

 

6. člen (območje izvajanja)

(1) Celovita energetska prenova se predvidoma izvaja v sledečih objektih:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI

Objekt PŠ Rakitna Rakitna 54, 1352 Preserje Parc. Št. 126/1, ko 1652 ID stavbe 1652334

Objekt Vrtec Vnanje Gorice Nova pot 9, 1351 Brezovica pri Ljubljani Parc. Št. 537/9, ko 1724 ID stavbe 1724810

Objekt Dom krajanov Vnanje Gorice Nova pot 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani Parc. Št. 531/5, ko 1724 ID stavbe 1724808

Zdravstveni dom Podpeč Jezero 1, 1352 Preserje Parc. Št. 362/29, ko 1703 ID stavbe 170346

 

(2) Delna energetska prenova se predvidoma izvaja v sledečem objektu:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Zdravstveni dom Podpeč Jezero 1, 1352 Preserje Parc. Št. 362/29, ko 1703 ID stavbe 1703469

(3) Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v objektih iz prejšnjih dveh odstavkov, se lahko posamezna dela izvajajo tudi na zemljiških parcelah, ki se nahajajo v okolici stavb iz predhodnih odstavkov, če so predmetne zemljiške parcele v lasti koncedenta.

(4) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.

(5) Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka lahko koncedent v fazi priprave in izvedbe javnega razpisa s sklepom župana lahko razvršča med seznami iz prvega in drugega odstavka tega člena, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v posamezen seznam negospodarna ali bi njegova uvrstitev v posamezen seznam v tolikšni meri ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogro zilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

(6) V fazi pripravi ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor objek tov iz prvega ali drugega odstavka tega člena zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji mnenjedajalcev oziro ma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

7. člen (čas trajanja)

(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se opredelita v koncesijski pogodbi.

(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let.

(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, vendar ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomemb nih sestavinah razmerja javnozasebnega partnerstva, ki jih je treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.

 

IV. FINANCIRANJE

8. člen (financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti)

(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se fi nancirajo iz:

a. sredstev koncesionarja,

b. sredstev koncedenta,

c. sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetske ga pogodbeništva s strani koncedenta ali koncesionarja.

(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva koncesionarja biti večinski vir financiranja.

 

9. člen (plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti)

(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavno sti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih pri hrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene pri hranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo. Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihran kov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu z določili koncesijske pogodbe.

(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z do ločili koncesijske pogodbe.

(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.

V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE

10. člen (obveznosti koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti:

a. izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih, opredeljenih v 6. členu tega akta;

b. pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;

c. izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz prve točke (vodenje evidenc, obveščanje, in podobno), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;

d. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v kon cesijski pogodbi.

(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanjem koncesije najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.

(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravlja ti nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih do loča Zakon o javnozasebnem partnerstvu, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.

 

11. člen (obveznosti koncedenta)

Obveznosti koncedenta so zlasti:

a. zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje kon cesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski pogodbi;

b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta;

c. v skladu z Zakonom o javnozasebnem partnerstvu in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev konce sijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedenta, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (npr. služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;

d. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.

 

12. člen (obveznosti uporabnikov objektov)

Uporabniki objektov imajo zlasti dolžnost:

a. upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta in jim omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske pogodbe;

b. v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesij ski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentu dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;

c. prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja in koncedenta oziroma sporočiti koncesionarju in koncedentu vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izva janje nalog;

d. obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesi onarja;

e. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.

 

13. člen (druge pravice in obveznosti)

Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

 

VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA

14. člen (javni razpis)

(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o javnozasebnem partnerstvu.

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:

a. navedbo pravne podlage, vključno s tem aktom;

b. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za kon cesijo;

c. ime in sedež koncedenta;

d. predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;

e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;

f. postopek izbire koncesionarja;

g. pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;

h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo pred ložitev;

i. zahteve glede vsebine prijav;

j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in dokazila o njihovem izpolnjevanju;

k. pogoje za predložitev skupne prijave;

l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;

m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja prijav;

n. rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;

o. druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.

(3) V javnem razpisu se predmet koncesije razdeli na sklop za izvedbo celovite energetske prenove ter sklop za izvedbo delne energetske prenove, pri čemer se omogoči, da lahko gospodarski subjekti podajo prijavo za vsak sklop ločeno.

(4) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonom sko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost prijaviteljev. Za ta namen morajo biti v javnem razpis vključeni najmanj pogoji, ki zagotavljajo, da:

a. je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

b. ima koncesionar ustrezne reference s področja pred meta koncesije,

c. ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javnozasebnega partnerstva.

(5) Merila za izbor koncesionarja morajo biti oblikovana ob upoštevanju temeljnih načel javnozasebnega partnerstva, pri čemer morajo zagotoviti javni interes, da bodo bolje ocenjeni kandidati, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke.

(6) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogo jev in meril za izbiro koncesionarja koncedent določi v razpisni dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

 

15. člen (strokovna komisija)

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Občine Brezo vica.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti de lovne izkušnje najmanj z naslednjih delovnih področij: vodenje evropskih projektov, pravo in ekonomija.

(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17

– ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE) in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz drugega odstavka tega člena, da lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.

 

16. člen (postopek izbire)

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po po stopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:

a) faza preverjanja usposobljenosti,

b) faza dialoga,

c) ponudbena faza.

(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposo bljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komija sestavi poročilo v katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in v njem predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga.

(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka občinska uprava Občine Brezovica izda sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, prijavitelj pa lahko zoper dokončen sklep začne upravni spor.

(4) S prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana uspo sobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb koncedenta. Faza dialoga se lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se vodi vse dotlej, dokler se ne najde rešitve, ki ustreza ciljem in potrebam koncedenta.

(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni doku mentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi končne ponudbe.

(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in oceni ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpis ne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.

(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka in sklenitvi konce sijske pogodbe, sprejme občinska uprava Občine Brezovica.

(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega odstavka tega člena posreduje Občinskemu svetu Občine Brezovica.

 

17. člen (koncesijska pogodba)

(1) Koncedent bo za izvedbo energetske sanacije objek tov sklenil dve ločeni koncesijski pogodbi, pri čemer bo s prvo urejeno razmerje v zvezi s celovito energetsko prenovo, z drugo pa razmerje v zvezi z delno prenovo objektov v lasti Občine Brezovica.

(2) Koncesijski pogodbi z izbranim koncesionarjem sklene župan Občine Brezovica.

(3) Koncesijski pogodbi morata biti sklenjeni v pisni obliki, sicer nimata pravnega učinka.

(4) V posamezni koncesijski pogodbi koncedent in konce sionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvaja njem predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustre zni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

 

VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ

18. člen (prilagoditev razmerij)

(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem, vendar na način, da prilagoditev ne vpliva na porazdelitev tveganj med partnerjema.

(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem se uredijo v koncesijski pogodbi.

 

VIII. POROČANJE IN NADZOR

19. člen (dolžnost poročanja)

(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentom ter uporabnikom objektov predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.

(2) Vsebina dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega od stavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.

 

20. člen (nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti opravljajo koncedent in uporabniki objektov v skladu z Zako nom o javnozasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.

(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.

 

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

21. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,

b. z odkupom koncesije,

c. z odvzemom koncesije,

d. s prevzemom koncesije,

na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.

 

X. KONČNE DOLOČBE

22. člen (uveljavitev)

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3601/20211

Brezovica, dne 4. junija 2021