Eko sklad ponuja subvencije in kredite za učinkovito rabo in obnovljive vire energije namenjene pravnim osebam

subvencije in krediti za učinkovito rabo in obnovljive vire energije

V petek, 5.10.2018, je bil v Uradnem listu objavljen nov javni poziv Eko sklada. Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije je tokrat nemenjem pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zadrugam.

 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

 

Višina sredstev

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Za nepovratna sredstva in stroške subvencionirane obrestne je na Ekos kadu na voljo 4.000.000,00 EUR, za kredite pa je na voljo 5.000.000,00 EUR.

 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter

– zadruge po Zakonu o zadrugah, ki nameravajo izvesti začetno naložbo v ukrepe iz 1.točke tega poziva in so investitorji naložbe, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih so/lastnikov nepremičnine.

 

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Ukrepi

A – toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu [Več]
B – toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom [Več]
C – toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh [Več]
D – zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni [Več]
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe [Več]
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe [Več]
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja [Več]
H – vgradnja sprejemnikov sončne energije [Več]
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah [Več]
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave [Več]
K – optimizacija sistema ogrevanja [Več]
L – naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo [Več]
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe [Več]
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav [Več]
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov [Več]

 

Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.

 

Tukaj si lahko preberete celoten javni poziv 51FS-PO18 >>