Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije za podjetja

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št.112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4.

Dovoljenja za vrtino

Po tem, ko že vemo, da imamo na parceli možnosti izkoriščanja podtalnice, moramo preveriti, katera dovoljenja potrebujemo za izvedbo. Mogoče koga omemba dokumentacije odvrne od investicije, vendar je pridobivanje ustreznih dovoljenj relativno enostavno in je pravzaprav predvsem formalnost.

Pridobivanje dovoljenj za izvedbo rudarskih del oz. za izvedbo vrtine ali vodnjaka lahko razdelimo na dva sklopa.

COP in SPF

Famozni COP. Naveden je ob vsaki toplotni črpalki. Pa veste, kaj pravzaprav pomeni? COP (angl. Coefficient of Performance) je kratica za koeficient učinkovitosti toplotne črpalke, pravimo mu tudi grelno število in je brezdimenzijsko število, torej nima enote. Gledano računsko, je COP razmerje med pridobljeno energijo – toploto (pri hlajenju pa odvzeto toploto) in električno energijo, ki jo potrebujemo za delovanje toplotne črpalke. Z vložkom 1 kWh električne energije in 4 kWh iz okolja (zemlja, voda, zrak) pridobimo 5 kWh toplotne energije, torej je COP 5.